Πολιτική Απορρήτου


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα INVITE2DAY

Τελευταία ενημέρωση : 4 Ιανουαρίου 2021

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ιστοσελίδα  INVITE2DAY και βάση για την σχέση εμπιστοσύνης την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και χρήστες των υπηρεσιών μας.

01. Ορισμοί

– Ως “Επισκέπτης” ορίζεται το πρόσωπο που επισκέπτεται τη σελίδα www.invite2day.gr ή www.invite2day.com ή app.invite2day.gr, δίχως να είναι “Χρήστης” αυτής, ή πρόσωπο που επισκέπτεται μια προσωποποιημένη ιστοσελίδα με την χρήση του αντίστοιχου συνδέσμου (βλ. κατωτέρω).

– Ως “Εγγεγραμμένος χρήστης” ορίζεται το πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα INVITE2DAY καταχωρώντας τα στοιχεία που απαιτούνται και έχει πρόσβαση στο σύνολο των λειτουργιών της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

– Ως “Συνεργαζόμενος Επαγγελματίας” ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό “Προφίλ” στην ιστοσελίδα INVITE2DAY και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα και την παροχή των υπηρεσιών που αναλαμβάνει μέσω αυτής.

– Ως “Χρήστης” ορίζεται ο “εγγεγραμμένος χρήστης” ή ο “συνεργαζόμενος επαγγελματίας”.

– Ως “προσωποποιημένη ιστοσελίδα” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας που δημιουργείται αποκλειστικά από εγγεγραμμένους χρήστες για την κοινοποίηση μιας εκδήλωσης ή γεγονότος.

– Ως “Διοργανωτής” ορίζεται ο δημιουργός της σελίδας εκδήλωσης

– Ως “Καλεσμένος” ορίζεται το πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στην προσωποποιημένη λίστα επαφών και στο οποίο έχει σταλεί πρόσκληση σε εκδήλωση.

– Ως “προσωποποιημένη λίστα επαφών” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας που δημιουργείται αποκλειστικά από τον εγγεγραμμένο χρήστη και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία τρίτων προσώπων που θα προσκληθούν σε μιά εκδήλωση.

– Ως “Λογαριασμός” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο εγγεγραμμένος χρήστης με την συμπλήρωση του «ονόματος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης».

– Ως “Προφίλ” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η οποία είναι προσβάσιμη σε αυτόν με την συμπλήρωση του «ονόματος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης».

– Ως “Αίτηση λήψης Προσφοράς” ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε αίτησης για παροχή υπηρεσίας η οποία δημιουργείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Συνεργαζόμενο Επαγγελματία.

– Ως “Προσφορά” ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Υπηρεσίας ως αντικείμενο αίτησης παροχής  υπηρεσίας που έχει αναρτήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα.

– Ως “Υπηρεσία” ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους τους.

– Ως “σύνδεσμος” ορίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου που βρίσκεται εκτός της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

– Ως “Ιστοσελίδα” ή “Ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα INVITE2DAY” ή “ιστότοπος INVITE2DAY” ορίζονται οι ιστοσελίδες: www.invite2day.com, www.invite2day.gr και app.invite2day.gr.

02. Κάτοχος και διαχειριστής δεδομένων

Η ελληνική εταιρεία, INVITE2DAY με αρ. δήλωσης έναρξης εργασιών 371/11-4-2018, εφεξής αναφερόµενη ως (“INVITE2DAY” ή «εταιρία» ή «εμείς» ή «διαχειριστής δεδομένων» ή «ιδιοκτήτης» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων»), είναι διαχειρίστρια και υπεύθυνη για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα www.invite2day.gr ή στην ιστοσελίδα www.invite2day.com ή στην ιστοσελίδα app.invite2day.gr, σύμφωνα το νόμο 4624/2019, την οδηγία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (95/46/EC) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Η ιστοσελίδα INVITE2DAY ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και επιθυμεί να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες.  Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σε σχέση με τις πληροφορίες που εμείς ή οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες μας συλλέγουμε μέσω του ιστότοπου που λειτουργεί και ελέγχεται από εμάς και από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.  Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας, την παροχή προσωπικών πληροφοριών προς εμάς ή και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτη: info@invite2day.gr.

2.1. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2.2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

03. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα INVITE2DAY

3.1. Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας  INVITE2DAY, θα κληθείτε να εγγραφείτε σε αυτές ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς έναν λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες: Όνομα, Επίθετο, email. Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη της ιστοσελίδας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Εναλλακτικά δύναται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό που διατηρείτε στην εφαρμογή Facebook.

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την ιστοσελίδα INVITE2DAY κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί από την ιστοσελίδα ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η ιστοσελίδα έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας την απόρριψη της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.

Στο σύστημά της ιστοσελίδας  INVITE2DAY η φόρμα εγγραφής του χρήστη αποθηκεύεται αυτούσια όπως υπoβλήθηκε από τον χρήστη με το χρόνο υποβολής της και την IP διεύθυνση μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η πληροφορία της διεύθυνσης IP αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και δεν μεταβιβάζεται σε κανέναν για κανέναν λόγο πέρα από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας όταν υποβληθεί σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναγνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε στην ιστοσελίδα, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτής με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

3.2. Άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας INVITE2DAY μέσω χρήσης της υπηρεσίας “Δημιουργία Λίστας επαφών”

3.2.1. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY συλλέγει προσωπικά δεδομένα προσώπων όταν αυτά καταχωρούνται στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας από άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν αυτήν την δυνατότητα είναι η υπηρεσία της Δημιουργία προσωποποιημένης λίστας επαφών. Ο εγγεγραμμένος χρήστης κατά την δημιουργία μιας προσωποποιημένης λίστας επαφών δύναται να καταχωρήσει τα εξής προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κατηγοριοποίηση σε ομάδα και φωτογραφία. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας επιτρέπει στον δημιουργό της λίστας επαφών την διαχείριση των προσώπων που επιθυμεί να προσκαλέσει σε μιά προσεχή εκδήλωση. Πριν την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο εγγεγραμμένος χρήστης καλείται να δηλώσει υπευθύνως, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο, ότι έχει ενημερώσει και λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων τους και την αποστολή πρόσκλησης σε εκδήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης ο χρήστης ενημερώνεται από την ιστοσελίδα ότι ένα αυτόματο ηλ. μήνυμα θα αποστέλλεται στην επαφή που καταχωρείται για την γνωστοποίηση της καταχώρισης των στοιχείων της. Το ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρει το όνομα του χρήστη-αποστολέα του μηνύματος.

3.2.2. Με την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο εγγεγραμμένος χρήστης παρέχει την εξουσιοδότηση στην ιστοσελίδα INVITE2DAY να ενεργεί ως διαχειριστής των πληροφοριών των προσώπων αυτών στο όνομα και για λογαριασμό του δημιουργού της προσωποποιημένης λίστας επαφών. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων στην ιστοσελίδα INVITE2DAY γίνεται με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή δυνατότητας στον εγγεγραμμένο χρήση και δημιουργό μιας εκδήλωσης να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης στην εκδήλωση προς το υποκείμενο των δεδομένων μέσω της σχετικής υπηρεσίας της ιστοσελίδας ή το υποκείμενο να ενημερωθεί αντίστοιχα μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπτωση που ακυρωθεί η εκδήλωση.

3.2.3. Τα δεδομένα των υποκειμένων που καταχωρήθηκαν στην προσωποποιημένη λίστα επαφών είναι αποκλειστικά προσβάσιμα και δεκτικά επεξεργασίας μόνο από τον δημιουργό της προσωποποιημένης λίστας επαφών στην οποία καταχωρήθηκαν. Τα δεδομένα των υποκειμένων σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από την εταιρία INVITE2DAY (λ.χ για διαφημιστικούς σκοπούς) εκτός των ως άνω περιοριστικά αναφερόμενων υπό παρ. 2.2.2. σκοπών. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος στην ιστοσελίδα INVITE2DAY για πρόσβαση ή διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου των δεδομένων και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3.2.4. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα INVITE2DAY σχετικά με την καταχώρηση των δεδομένων του στην ιστοσελίδα καθώς και τα δικαιώματά του. Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των δεδομένων λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από την ιστοσελίδα κατά το χρόνο που ο χρήστης καταχωρεί στην ιστοσελίδα τα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα. Το υποκείμενο, ομοίως, ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα όταν προσκληθεί από τον χρήστη σε εκδήλωσή του καθώς και όταν η εκδήλωση διαγραφεί από τον χρήστη.

Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διαγράψει τα στοιχεία του από την ιστοσελίδα επιλέγει “Απεγγραφή” στο κείμενο του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει. Η διαγραφή των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα από την ιστοσελίδα. Τα δεδομένα των προσώπων που επέλεξαν διαγραφή διαγράφονται οριστικά και δεν δύναται να επανακαταχωρηθούν από τον ανωτέρω χρήστη ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επέλεξε απεγγραφή, ο χρήστης – καταχωρητής των δεδομένων ενημερώνεται, μέσω ειδοποίησης, ότι το υποκείμενο αιτήθηκε την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα και διαγράφηκε από την προσωποιημένη λίστα επαφών.

Σε κάθε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@invite2day.gr,.

3.2.5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη προσωποποιημένη λίστα επαφών

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που περιλαμβάνονται στη προσωποποιημένη λίστα επαφών του χρήστη σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

* Έως τη χρονική στιγμή που ο χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό που διατηρεί στην ιστοσελίδα INVITE2DAY

* Έως τη χρονική στιγμή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από το χρήστη

*  Έως τη χρονική στιγμή που το υποκείμενο δηλώσει την έγγραφη εναντίωση του για κατοχή των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα INVITE2DAY με έγγραφο τρόπο είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@invite2day.gr, είτε επιλέγοντας “Απεγγραφή” στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα INVITE2DAY.

3.3. Δημιουργία εκδήλωσης

Στη σελίδα της εκδήλωσης δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να κάνουν χρήση του τοίχου μηνυμάτων (message boards) στον οποίο έχουν την επιλογή να αναρτήσουν κείμενο, φωτογραφία και σύνδεσμο σε ιστοσελίδα.

3.4. Αίτηση Λήψης Προσφοράς

Κάθε φορά που επιχειρείτε να καταχωρίσετε κάποιο αίτημα λήψης προσφοράς από Συνεργαζόμενο Επαγγελματία, θα σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα. Εκεί, σας ζητάμε πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία που επιθυμείτε να εκτελεστεί, προκειμένου να ειδοποιήσουμε τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες που μπορεί να ενδιαφέρονται να την αναλάβουν και να σας υποβάλουν την προσφορά τους. Στις διευκρινιστικές αυτές πληροφορίες που σας ζητάμε,  συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: το είδος της εκδήλωσης, την ημερομηνία αυτής, τον αριθμό των προσκεκλημένων προσώπων, τον τόπο της εκδήλωσης καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Αναγνωρίζετε ότι όταν αναρτάται μια αίτηση λήψης προσφοράς στην ιστοσελίδα, δεν δημοσιεύονται τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά μόνο οι πληροφορίες που αφορούν την υπηρεσία που αναζητάτε κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η επικοινωνία με τον συνεργαζόμενο επαγγελματία γίνεται με δική σας πρωτοβουλία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του που θα σας κοινοποιηθούν μαζί με την τυχόν προσφορά του.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε στον συνεργαζόμενο επαγγελματία που απάντησε στο αίτημά σας για λήψη προσφοράς τα εξής στοιχεία: α) επίθετο, όνομα, email και προαιρετικά τηλ. επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσει ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας μαζί σας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί “με ενδιαφέρει” και συναινώντας, στη συνέχεια, στην αποστολή των στοιχείων σας.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι ή οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Ρητά επισημαίνεται ότι η καταχώριση αιτημάτων λήψης προσφορών συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

3.5.  Ανάρτηση κειμένου / Χρήση Message boards/ ανάρτηση φωτογραφιών

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο του κειμένου που αναρτούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και για κανέναν άλλο σκοπό. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί την υπηρεσία του τοίχου συνομιλιών αποδέχεται ότι το ονοματεπώνυμο που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα INVITE2DAY και τα μηνύματα που δημοσιεύει στον τοίχο συνομιλίας είναι προσβάσιμα στο σύνολο των χρηστών του συγκεκριμένου τοίχου συνομιλίας. Αιτήματα χρηστών για διαγραφές μηνυμάτων και πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στους τοίχους συνομιλιών θα γίνονται δεκτά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, ο οποίος θα αιτιολογείται επαρκώς από τον εκάστοτε χρήστη, αυτό όμως εξακολουθεί να παραμένει στην ευχέρεια της ομάδας διαχείρισης της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη ηλ. διεύθυνση info@invite2day.gr καθορίζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε να διαγράψετε.

3.6. Cookies

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο 14 της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.7.  Links σε ιστοσελίδες τρίτων (“Δεσμοί”)

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα INVITE2DAY για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

3.8. Εγγραφή συνεργαζόμενου επαγγελματία

Ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί ή να συνεργαστεί με την ιστοσελίδα INVITE2DAY θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη εδώ ή να αποστείλει e-mail  στη διεύθυνση info@invite2day.gr.

Εφόσον η αξιολόγηση της αίτησης αποβεί θετική και επιτευχθεί συνεργασία χορηγείται στον συνεργαζόμενο επαγγελματία ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικός για την πρόσβασή του στον λογαριασμό του (Προφίλ) στην ιστοσελίδα INVITE2DAY.

Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα INVITE2DAY. Περαιτέρω, οφείλει να ενημερώνει την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή της σχετικής αίτησης του επαγγελματία στην ιστοσελίδα για συνεργασία συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφής σύμβαση.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτής με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

3.9. Αποστολή προσφοράς από Συνεργαζόμενο Επαγγελματία

Η προσφορά που αποστέλλεται από τον Συνεργαζόμενο Επαγγελματία σε απάντηση αιτήματος λήψης προσφοράς εγγεγραμμένου χρήση περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησής του και συγκεκριμένα: α) επωνυμία, β) email, γ) ιστοσελίδα, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) περιγραφή επιχείρησης και στ) λογότυπο επιχείρησης με τη μορφή φωτογραφίας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης εφόσον το επιθυμεί επικοινωνεί απευθείας με τον συνεργαζόμενο επαγγελματία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του συνεργαζόμενου επαγγελματία που έχει λάβει ή αποστέλλει τα στοιχεία του για να επικοινωνήσει εκείνος μαζί του, όπως περιγράφεται ανωτέρω (βλ. Παρ. 3.4)

3.10. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

 • πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων (analytics) για την ανάλυση του τρόπου πλοήγησης των επισκεπτών και χρηστών στην ιστοσελίδα INVITE2DAY με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
  – Google Analytics (Google Inc.)
  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης που παρέχεται από τη Google Inc («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να ανιχνεύει και να εξετάζει τη χρήση αυτής της εφαρμογής, να δημιουργεί αναλύσεις των δραστηριοτήτων της εφαρμογής και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.
  Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο και για να δείξει στους χρήστες παρεμφερείς, σχετικές διαφημίσεις. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google κάντε κλικ εδώ:Πολιτική απορρήτου
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία της ιστοσελίδας INVITE2DAY μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας INVITE2DAY σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία της ιστοσελίδας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την ιστοσελίδα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίζουμε την τοποθεσία σας βάσει της διεύθυνσης
 • Ευρέως διαθέσιμες πηγές δεδομένων, όπως ελεύθερες κρατικές βάσεις δεδομένων ή άλλα δεδομένα ελεύθερης χρήσης.

3.11. Επικοινωνία

Ο Επισκέπτης / Χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα INVITE2DAY σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα / υπηρεσίες συμπληρώνοντας τις ζητούμενες πληροφορίες στην σχετική φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της κεντρική σελίδας του ιστότοπου invite2day.gr. Οι πληροφορίες που ζητούνται είναι α) πλήρες όνομα και β) διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει στο σχετικό αίτημα.

3.12. Δεν συλλέγουμε:

– Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

– Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο.

3.13. Συνδεδεμένες υπηρεσίες

Τέλος, οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας INVITE2DAY ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας INVITE2DAY ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπηρεσίας.

04. Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα INVITE2DAY και νομική βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τους κάτωθι λόγους και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες νομικές βάσεις:

4.1. Δημιουργία λογαριασμού / Σύνδεση στο λογαριασμό σας

4.1.1. Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ (βασικά δεδομένα):
Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης.

Λόγος:
Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά δεδομένα σας, τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για τις υπηρεσίες μας. Χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να συνδεθείτε σε αυτό. Μαζί με το όνομά σας, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα σας.

4.1.2. Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης:
Αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (διεύθυνση IP)

Λόγος:
Σε κάθε πρόσβαση αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται από εμάς για τεχνικούς λόγους. Χρησιμοποιούμε επίσης μέρος αυτών των πληροφοριών για την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και την αποφυγή ζημιών.

Νομική Βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

4.2. Εγγραφή μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης του Facebook

4.2.1. Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ (βασικά δεδομένα):
Όνομα, Επίθετο, φωτογραφία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου

Λόγος: βλ. Παρ. 4.1.1.

4.2.2. Πληροφορίες λογαριασμού/προφίλ στο Facebook

Εάν έχετε λογαριασμό/προφίλ στο Facebook, μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας το “Εγγραφή με Facebook” του κοινωνικού δικτύου Facebook που διαχειρίζεται το Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ (“Facebook”), στο πλαίσιο της λεγόμενης τεχνολογίας Single Sign On (σύστημα ενιαίας πρόσβασης). Μπορείτε να αναγνωρίσετε στην ιστοσελίδα μας το “Σύνδεση με Facebook” `με το διακριτικό μπλε κουμπί με το λογότυπο Facebook και την επιγραφή “Σύνδεση με Facebook” ή “Εγγραφή με Facebook”.
Αν καλέσετε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας από το Facebook στον περιηγητή σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που ο περιηγητής σας έχει αναζητήσει στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του Facebook για την προβολή εξατομικευμένης διαφήμισης με βάση τη συμπεριφορά περιήγησης.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί “Σύνδεση με Facebook” ή “Εγγραφή με Facebook” στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χρήστη του Facebook λογαριασμού σας. Μόνο εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων πριν από τη διαδικασία εγγραφής με βάση μια αντίστοιχη σημείωση σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων με το Facebook, θα λάβουμε τις γενικές και προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό χρήστη, το όνομα, την εικόνα προφίλ και το φύλο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μετά από αλλαγές στην πολιτική προστασίας των δεδομένων και τους όρους χρήσης του Facebook, οι εικόνες του προφίλ σας, τα αναγνωριστικά χρήστη των φίλων σας και η λίστα των φίλων σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν αν έχουν επισημανθεί ως “δημόσια” στις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook. Τα δεδομένα που μεταδίδονται από το Facebook αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, αν αυτά έχουν δοθεί από εσάς στο Facebook (τίτλος, όνομα, επώνυμο, φωτογραφία, στοιχεία διεύθυνσης, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αντιστρόφως, μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης) στο προφίλ σας στο Facebook με βάση τη συγκατάθεσή σας.
Η δοθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα σε εμάς στο info@invite2day.gr.
Η εταιρία Facebook Inc., με έδρα τις ΗΠΑ, πιστοποιείται για την ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων των ΗΠΑ “Ασφάλεια απορρήτου”, η οποία εγγυάται τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

Νομική Βάση : Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Συγκατάθεση

4.3. Διαχείριση του λογαριασμού/προφίλ σας

4.3.1. Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ (βασικά δεδομένα):
Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου

Λόγος: βλ. Παρ. 4.1.1.

4.3.2. Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης:
Αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (διεύθυνση IP)

Λόγος: βλ. Παρ. 4.1.2.

4.3.3. Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Λόγος: Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα επειδή πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε και για ποιο λόγο ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που αφήσετε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες των ακολούθων μας. Δε συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τα δεδομένα του προφίλ σας στην πλατφόρμα μας, αλλά μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε από το αναγνωριστικό που έχετε στα κοινωνικά μέσα.

4.3.4. Προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στην προσωποποιημένη λίστα επαφών

Όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κατηγοριοποίηση σε ομάδα και φωτογραφία

Λόγος: Παρέχεται στον εγγεγραμμένο χρήστη και δημιουργό μιάς εκδήλωσης η καταχώρηση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων με σκοπό τη διαχείριση των επαφών αυτών προκειμένου να τις ενημερώσει για μια προσεχή εκδήλωση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της σχετικής υπηρεσίας της ιστοσελίδας.

Νομική Βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

4.4. Cookies

Προκειμένου η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο/την εφαρμογή μας να είναι ελκυστική και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον περιηγητή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται με το πέρας της περιόδου λειτουργίας του περιηγητή, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις των cookies, ή μέσω του ενημερωτικού πλασίου (cookies banner) ή τέλος από την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα μας και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 15.

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

4.5. Συγχωνεύσεις & εξαγορές, αλλαγή ιδιοκτησίας

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς από άλλη εταιρεία, θα μοιραστούμε πληροφορίες με την εν λόγω εταιρεία. Φυσικά, θα απαιτήσουμε από την εταιρεία να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία επικοινωνίας (βλ. Παρ. 4.3.3)
Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ (βασικά δεδομένα) (βλ. Παρ. 4.1.1)
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης (βλ. Παρ. 4.1.2)

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον
Το έννομο συμφέρον μας είναι ο σκοπός που περιγράφηκε παραπάνω.

 

4.6. Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της ιστοσελίδας μας

 

Προκειμένου να προστατέψουμε τους χρήστες μας και την ιστοσελίδα μας από πιθανές επιθέσεις, παρακολουθούμε συνεχώς τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι ύποπτες συμπεριφορές εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούνται παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί παρακολούθησης που εμποδίζουν τους πιθανούς εισβολείς από μια πιθανή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ημι-αυτοματοποιημένη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο ή να τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο. Εάν η ημι-αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@invite2day.gr. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσή σας.

 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη των υπηρεσιών μας να μας γνωστοποιήσει αυτοβούλως γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψή του και αφορά ψευδείς πληροφορίες, ενοχλητική ή κακόβουλη συμπεριφορά αποστέλλοντας τη σχετική αναφορά μέσω της δυνατότητας που περιέχεται στις λειτουργίες του λογαριασμού του ή του προφίλ του αντίστοιχα.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης (βλ. Παρ. 4.1.2.)
Στοιχεία επικοινωνίας (βλ. Παρ. 4.3.3.)

Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ (βασικά δεδομένα) (βλ. Παρ. 4.1.1)

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Έννομο Συμφέρον

4.7. Επικοινωνία με την ιστοσελίδα INVITE2DAY:
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία επικοινωνίας (βλ. Παρ. 4.3.3)

Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@invite2day.gr

4.8. Συλλογή Προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στην προσωποποιημένη λίστα επαφών

Όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κατηγοριοποίηση σε ομάδα και φωτογραφία

Λόγος: Ο εγγεγραμμένος χρήστης, εφόσον επιθυμεί να προσκαλέσει τρίτα πρόσωπα σε μιά προσεχή εκδήλωση, δημιουργεί μιά προσωποποιημένη λίστα επαφών καταχωρώντας τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Η επιλογή των προσώπων που θα προσκληθούν κάθε φορά σε εκδήλωση γίνεται από την προσωποποιημένη λίστα επαφών.

Νομική Βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

Τα τρίτα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα  INVITE2DAY από τον δημιουργό μιας εκδήλωσης δύναται να επιλέξουν “Απεγγραφή” στο ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας που έλαβαν από την ιστοσελίδα, προκειμένου να αιτηθούν προς την ιστοσελίδα να διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα.

05. Τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα  INVITE2DAY

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα INVITE2DAY χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

06. Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας για τους σκοπούς της Ενότητας 4 ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα και εντός των ορίων των διατάξεων της Ενότητας 8 κατωτέρω:
α. Σε τρίτους πάροχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως επεξεργαστές (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν την υπηρεσία της ιστοσελίδας INVITE2DAY και επομένως, παραδείγματος χάριν και χωρίς περιορισμό, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι-εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές, και
β. Σε συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.
γ. Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.
δ. Στους επεξεργαστές δεδομένων που έχουν διοριστεί από την εταιρεία περιλαμβάνονται οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πελατών ή πληροφορικής και προστασίας των συστημάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να ζητήσετε από την ιστοσελίδα INVITE2DAY πλήρη κατάλογο των επεξεργαστών δεδομένων που έχουν διοριστεί, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@invite2day.gr.

07. Μεταφέρονται στο εξωτερικό τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα Δεδομένα της παρ. 6 δύναται να μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ειδικότερα στην Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm. Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων (ο «κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων»).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω μέτρων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την ιστοσελίδα INVITE2DAY στη διεύθυνση  info@invite2day.gr.

08. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

8.1. Περίοδοι διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:
o Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις ενότητες 4.1 έως 4.7. πλην των ενοτήτων 4.2., 4.3.4. και 4.4. της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου διατηρούνται κατά τη διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας, συν τη διάρκεια του χρονικού ορίου παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της Υπηρεσίας της Εταιρείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της ενότητας 4.2. της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συνδεθείτε στην Υπηρεσία της ιστοσελίδας μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, και
o Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 4.4. διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»)

o Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 4.3.4. διατηρούνται σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

* Έως τη χρονική στιγμή που ο χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό που διατηρεί στην ιστοσελίδα INVITE2DAY

* Έως τη χρονική στιγμή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από το χρήστη

* Έως τη χρονική στιγμή που το υποκείμενο δηλώσει την έγγραφη εναντίωση του για κατοχή των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα INVITE2DAY με έγγραφο τρόπο είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διέυθυνση info@invite2day.gr, είτε επιλέγοντας “Απεγγραφή” στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα INVITE2DAY.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη θα ακυρώνονται ή θα ανωνυμοποιούνται.

8.2. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ιστοσελίδα να περιορίσει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περίπτωση που:

o Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,
o Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
o Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή
o Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους νόμιμων συμφερόντων εν αναμονή επαλήθευσης ως προς το αν η ιστοσελίδα έχει επιτακτικούς θεμιτούς λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία.

8.3. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να επαληθεύετε την ακρίβειά τους και να ζητάτε τη διόρθωση, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους,

8.4. Έχετε το δικαίωμα να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε όλες τις περιπτώσεις, των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους λόγους.

8.5. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ανωνυμοποίηση ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

8.6. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει, είτε στον εαυτό σας είτε σε άλλον πάροχο («φορητότητα δεδομένων») όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα και η επεξεργασία είτε (i) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας είτε (ii) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Υπηρεσίας της Εταιρείας,

8.7. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει.

8.8. Τρόποι άσκησης των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη ηλ. διεύθυνση info@invite2day.gr. Στο αίτημά σας, συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνσή και τον αριθμό τηλεφώνου σας και καθορίστε με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε.

Τα τρίτα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα  INVITE2DAY από τον δημιουργό μιας εκδήλωσης δύναται να επιλέξουν “Απεγγραφή” στο ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας που έλαβαν από την ιστοσελίδα, προκειμένου να ζητήσουν από την ιστοσελίδα να διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης. Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά σας για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Τα αιτήματα για άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας ολοκληρώνονται εντός 30 ημερών και παρέχονται δωρεάν. Όταν τα αιτήματα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχουμε τις πληροφορίες σε μία κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν έχει ζητηθεί σε διαφορετική μορφή. Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος. Η εταιρία Invite2day έχει πάντα ως στόχο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση ή παροχή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή υπόκειται σε έγκυρη καθυστέρηση, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπλέον μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερους για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων: πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε άμεσα τα νόμιμα δικαιώματά σας, αν κάποιο από τα αιτήματά σας δεν ικανοποιήθηκε εντός ενός μηνός, σας ενημερώνουμε αν θα χρειαστούμε πρόσθετη παράταση ενός ακόμη μήνα ή σας ενημερώνουμε για τους λόγους που αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, οπότε μπορείτε αν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Ρυθμιστική Αρχή

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

8.9. Οι χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα ότι συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων τους, για τις ανάγκες της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της ιστοσελίδας στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

09. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

9.1. Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων προσώπων που καταχωρούνται στην προσωποιημένη λίστα επαφών

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY απαιτεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των τρίτων προσώπων που καταχωρούν στην προσωποποιημένη λίστα επαφών προκειμένου να τα επεξεργάζονται με σκοπό την αποστολή σε αυτά ενημέρωσης σχετικά με μιά προσεχή εκδήλωση.

Για το λόγο αυτό ο εγγεγραμμένος χρήστης, πριν την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δηλώνει υπευθύνως, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο, ότι έχει ενημερώσει και λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τη καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, επίθετο, ηλ. διεύθυνση, φωτογραφία και κατηγοριοποίηση σε ομάδα) και την αποστολή πρόσκλησης σε εκδήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης ο χρήστης ενημερώνεται από την ιστοσελίδα ότι ένα αυτόματο ηλ. μήνυμα θα αποστέλεται στην επαφή που καταχωρείται για την γνωστοποίηση της καταχώρισης των στοιχείων της.

9.2. Προσωπικά Δεδομένα Συνεργαζόμενων Επαγγελματιών

Όπως η ιστοσελίδα INVITE2DAY απαιτεί από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών, έτσι απαιτεί και από τους χρήστες να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των επαγγελματιών στα οποία αποκτάνε πρόσβαση από την ιστοσελίδα όταν ένας επαγγελματίας τους υποβάλλει προσφορά ώστε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του.

Ενδεικτικά, ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των επαγγελματιών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας της ιστοσελίδας. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Στοιχεία των επαγγελματιών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Περαιτέρω, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιήσει τα Προσωπικά Στοιχεία του επαγγελματία σε τρίτους χωρίς την συναίνεσή του.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να μας γνωστοποιήσει αυτοβούλως γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψή του και αφορά παραβίαση προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας τη σχετική αναφορά μέσω της δυνατότητας που περιέχεται στις λειτουργίες του λογαριασμού του ή του προφίλ του αντίστοιχα.

10. Μηχανισμοί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα INVITE2DAY

Χρησιμοποιούμε λογικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατευτούμε από την απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των δεδομένων χρήσης που ελέγχουμε, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων, αλλά και αφού τα συλλέξουμε. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη χρήση firewall και στην κρυπτογράφηση και διαβάθμισης δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των συστημάτων μας. Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου INVITE2DAY και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Αν και κάνουμε προσπάθειες, στην αρχή της καλής πίστης, να διατηρήσουμε την ασφάλεια τέτοιων πληροφοριών, καμία μέθοδος μετάδοσης στο διαδίκτυο ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, παράθεση ή αλλοίωση. Επιπροσθέτως, καθώς δουλεύουμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου μας και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα εμποδίσουν «hackers» ή άλλα άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να βρουν πρόσβαση ή να αποκτήσουν παράνομα αυτές τις πληροφορίες.
Αν μάθουμε για παραβιάσεις της ασφάλειας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ή δεδομένα χρήσης, ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε ηλεκτρονικά ώστε να μπορέσετε να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να προστατευθείτε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο INVITE2DAY ή παρέχοντας προσωπικά δεδομένα σε εμάς, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά, σχετικά με θέματα ασφαλείας, ιδιωτικότητας και διαχείρισης, σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο INVITE2DAY.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) που έχετε επιλέξει για την είσοδό σας στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών της ιστοσελίδας INVITE2DAY

Δεν πωλούμε ή νοικιάζουμε τα δεδομένα χρήσης που συλλέγουμε άμεσα στην ιστοσελίδα INVITE2DAY. Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν πως όσα δεδομένα εκούσια επιλέξετε να επιδείξετε σε κάθε δημόσιο κομμάτι της ιστοσελίδας INVITE2DAY ή σε κάθε υπηρεσία, γίνονται αυτόματα δημόσια και διαθέσιμα και ίσως συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από  άλλους  στους οποίους έχετε εξουσιοδοτήσει για πρόσβαση στο συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας, χωρίς περιορισμούς.

Το προσωπικό της ιστοσελίδας που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών δεσμεύεται από τις ως άνω υποχρεώσεις, τις κείμενες περί απορρήτου διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ασφάλειας της πληροφορίας και πληροφορικής, για τη μη ανακοίνωση, διασπορά, επεξεργασία, χρήση κλπ. πληροφοριών που καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα περιέλθουν σε γνώση του.

11. Ειδικές υποχρεώσεις της ιστοσελίδας INVITE2DAY

Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος ειδοποιούμε την αρμόδια εποπτική αρχή και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

12. Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.)
Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας, Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε μια επιλογή σχετικά με τη μελλοντική χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13. Τόπος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων και επικοινωνία

Τα δεδομένα βρίσκονται στα γραφεία του διαχειριστή δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην διεύθυνση:

INVITE2DAY.GR

Ακακιών 52

Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

Τηλ.: 210 6899118

E-mail: info@invite2day.gr

Για να ενημερώνετε κωδικούς πρόσβασης, επισκεφτείτε τον Πίνακα Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη σας στο https://app.invite2day.gr/profile και επιλέξτε την σχετική επιλογή περί αλλαγής password.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον Πίνακα Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη σας στο https://app.invite2day.gr/profile και υποβάλλετε Αίτημα Διαγραφής Λογαριασμού από τις επιπλέον επιλογές. Μπορείτε να επανεγγραφείτε πατώντας εδώ.

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@invite2day.gr.

14. Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιανουαρίου 2021

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY χρησιμοποιεί cookies στον ιστοχώρο www.invite2day.gr ή www.invite2day.com ή app.invite2day.gr (η «Ιστοσελίδα»). Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας,  παρέχετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies.

Η συγκεκριμένη Πολιτική μας γύρω από τη χρήση cookies εξηγεί, τι είναι τα cookies, πως χρησιμοποιούμε τα cookies, με ποιο τρόπο τρίτα μέρη, με τα οποία τυχόν συνεργαζόμαστε μπορούν να κάνουν χρήση των cookies στην ιστοσελίδα, τις επιλογές σας αναφορικά με τα cookies και επιπλέον πληροφορίες γύρω από αυτά.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στον φυλλομετρητή του υπολογιστή σας (browser)  και επιτρέπει στην ιστοσελίδα ή σε κάποιο τρίτο μέρος να σας αναγνωρίζει, καθιστώντας την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη και την ιστοσελίδα πιο χρήσιμη για σας.
Τα cookies μπορούν να είναι «μόνιμα» (persistent) ή «προσωρινά» (session). Τα «μόνιμα» cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του προσωπικού σας υπολογιστή ή του  κινητού τηλεφώνου σας ακόμα και όταν είστε εκτός σύνδεσης (εκτός του προγράμματος περιήγησης), ενώ τα «προσωρινά» cookies  διαγράφονται αμέσως μόλις κλείσετε το φυλλομετρητή σας.

Με ποιο τρόπο η ιστοσελίδα INVITE2DAY κάνει χρήση cookies 

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, έχουμε τη δυνατότητα να αποστέλλουμε έναν αριθμό αρχείων cookies στο φυλλομετρητή σας.
Προβαίνουμε στη χρήση cookies για τους εξής σκοπούς:

 • Για να επιτρέπουμε συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας
 • Για να παρέχουμε στατιστικές αναλύσεις

Πιο συγκεκριμένα:

i) Αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας: Στη συσκευή σας, ενδέχεται να αποθηκευτούν ρυθμίσεις που επιτρέπουν στα προγράμματά μας να λειτουργούν σωστά ή να διατηρούν τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου. Αποθηκεύουμε προτιμήσεις, όπως τη γλώσσα επικοινωνίας, τη διεύθυνση κ.λπ., ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε κάθε φορά που επιστρέφετε στην τοποθεσία. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από προωθητικές ενέργειες βάσει ενδιαφερόντων, θα αποθηκεύσουμε την προτίμησή σας να εξαιρεθείτε σε ένα cookie στη συσκευή σας.

ii) Σύνδεση και έλεγχος ταυτότητας: Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον προσωπικό σας λογαριασμό, αποθηκεύουμε σε ένα κρυπτογραφημένο cookie στη συσκευή σας έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού και την ώρα εισόδου. Αυτό το cookie σάς επιτρέπει να περιηγείστε από τη μια σελίδα του ιστότοπού μας στην άλλη χωρίς να απαιτείται είσοδος ξανά σε κάθε σελίδα. Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εισόδου σας, ώστε να μην χρειάζεται να πραγματοποιείτε είσοδο κάθε φορά που επιστρέφετε στην τοποθεσία.

iii) Ασφάλεια: Χρησιμοποιούμε cookies για να εντοπίζουμε απάτες και ενδεχόμενη κατάχρηση του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας.

iv) Αποθήκευση των πληροφοριών που παρέχετε σε μια τοποθεσία web: Όταν παρέχετε πληροφορίες ή προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας ενώ πραγματοποιείτε αγορές από την ιστοσελίδα INVITE2DAY, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε ένα cookie, ώστε να θυμόμαστε τα προϊόντα και τις πληροφορίες που έχετε προσθέσει.

v) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ορισμένες από τις τοποθεσίες μας στο web περιλαμβάνουν cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και εκείνων που επιτρέπουν στους χρήστες που συνδέονται στην υπηρεσία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν περιεχόμενο μέσω αυτής της υπηρεσίας.

vi) Σχόλια: Η ιστοσελίδα INVITE2DAY χρησιμοποιεί cookies που σας επιτρέπουν να παρέχετε σχόλια σε μια τοποθεσία web.

Κάνουμε χρήση τόσο των «μόνιμων» (persistent) όσο και των «προσωρινών» cookies και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας:

Βασικά «essential» cookies: Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε cookies για να θυμόμαστε πληροφορίες που μεταβάλλουν  τον τρόπο αντίδρασης ή εμφάνισης της Ιστοσελίδας μας, όπως π.χ τη γλώσσα που  προτιμά ένας  χρήστης της Ιστοσελίδας μας.

Στατιστικά «analytics» cookies: Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά cookies για να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας μας ώστε να είμαστε σε θέση να προβαίνουμε σε βελτιώσεις αυτής. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά cookies για να δοκιμάζουμε νέες διαφημίσεις, σελίδες, απεικονίσεις ή νέες πτυχές λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας μας με στόχο να διακρίνουμε πως οι εκάστοτε χρήστες ανταποκρίνονται σε αυτά. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Cookies άλλων υπηρεσιών (third – party)

Εκτός από τα δικά μας cookies είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε και ποικίλα cookies άλλων υπηρεσιών (third – party) με σκοπό την αναφορά στατιστικών στοιχείων χρήσης της Ιστοσελίδας, την προβολή διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα και διαμέσου αυτής κ.λ.π.

Το Google Analytics για παράδειγμα συγκεντρώνει πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τις αλληλεπιδράσεις με τους ιστότοπούς μας, να βελτιώνουμε και εν τέλει να τελειοποιήσουμε την εμπειρία για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

Ποιες επιλογές σας παρέχονται αναφορικά με τη χρήση cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε οι ίδιοι τα cookies ή να κατευθύνετε το φυλλομετρητή σας  να διαγράφει ή να αρνείται τη χρήση cookies παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σελίδες παροχής βοήθειας του φυλλομετρητή σας.
Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που προβείτε σε διαγραφή των cookies ή άρνηση χρήσης  αυτών, ενδέχεται να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα μας και να αποθηκεύετε τυχόν προτιμήσεις σας ενώ  κάποιες από τις σελίδες μας ενδέχεται να  μην ανταποκρίνονται πλήρως.

Για χρήση του προγράμματος περιήγησης “Chrome”, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την κάτωθι σελίδα από το Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050

Για χρήση του προγράμματος περιήγησης “Internet Explorer” παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την κάτωθι σελίδα από Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835

Για χρήση του προγράμματος περιήγησης “Firefox” παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την κάτωθι σελίδα από Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για χρήση του προγράμματος περιήγησης “Safari” παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την κάτωθι σελίδα από Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Για χρήση οποιουδήποτε άλλου προγράμματος περιήγησης παρακαλούμε επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησής σας.

Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies
Έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες άλλων υπηρεσιών:
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/


i2d App